PDF การทำความร้อนขั้นพื้นฐาน

หลักการทางกายภาพของการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำลักษณะเฉพาะของการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ•อุณหภูมิสูงในชิ้นงาน (ในกรณีส่วนใหญ่) •ความหนาแน่นของพลังงานสูงเป็นเวลาสั้น ๆ ในการทำความร้อน (ในหลาย ๆ แอปพลิเคชัน) •ความถี่สูง (ในหลาย ๆ แอปพลิเคชัน) •แหล่งความร้อนอยู่ภายในชิ้นงาน การเหนี่ยวนำความร้อนปัจจัยพื้นฐาน Induction-Heating-fundamentals.pdf