தூண்டல் நேராக்க டெக் மற்றும் பல்க்ஹெட் வெப்பமூட்டும் தீர்வுகள்

தூண்டல் நேராக்க டெக் மற்றும் பல்க்ஹெட் வெப்பமாக்கல் தீர்வுகள் மாற்று முறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது தூண்டல் நேராக்க டெக் மற்றும் பல்க்ஹெட் வெப்பமாக்கல் தீர்வுகள் 80 சதவீதம் வரை. உலோகவியல் பண்புகளைப் பாதுகாப்பதில் தூண்டல் நேராக்கல் சிறந்தது. இது பாதுகாப்பான, ஆரோக்கியமான, மிகவும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு நேராக்க முறையாகும். இந்த பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் பாரம்பரிய முறை சுடர் நேராக்கல் ஆகும். … மேலும் வாசிக்க