தூண்டல் வெப்பமூட்டும் கோட்பாடு மற்றும் விண்ணப்பதாரர்களின் PDF

தூண்டல் வெப்பக் கோட்பாடு மற்றும் பயன்பாடுகள் ஆராய்ச்சி மின்காந்த தூண்டலுக்கான PDF பதிவிறக்கம், வெறுமனே தூண்டல், மின் கடத்தும் பொருட்களுக்கான (உலோகங்கள்) வெப்பமாக்கல் நுட்பமாகும். உருகுதல் மற்றும் உலோகங்களை வெப்பமாக்குதல் போன்ற பல வெப்ப செயல்முறைகளில் தூண்டல் வெப்பமாக்கல் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. தூண்டல் வெப்பமாக்கல் பொருளில் வெப்பம் உருவாகும் முக்கிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது… மேலும் வாசிக்க