ප්‍රේරක සොල්ඩරින් තඹ රැහැන් සම්බන්ධක

පරමාර්ථය මෙම යෙදුම් පරීක්ෂණයේ පරමාර්ථය වන්නේ තඹ රැහැන් සම්බන්ධක සඳහා තඹ රැහැන් සම්බන්ධක සඳහා තාපන වේලාවන් තීරණය කිරීමයි. අත් පෑස්සීම පෑස්සීමේ යකඩවලින් හා ප්‍රේරක පෑස්සීමෙන් ආදේශ කිරීමට පාරිභෝගිකයා කැමතියි. අත් පෑස්සීම ශ්‍රමය වැය කළ හැකි අතර, එහි ප්‍රති ing ලයක් ලෙස ඇති වන ද්‍රාව්‍ය සන්ධිය කුසලතා මත රඳා පවතී. වැඩිදුර කියවන්න