ප්‍රේරණය කෙළින් කිරීමේ තට්ටුව සහ තොග හෙඩ් තාපන විසඳුම්

ප්‍රේරක කෙළින් කිරීමේ තට්ටුව සහ තොග හෙඩ් තාපන විසඳුම් විකල්ප ක්‍රම සමඟ සසඳන විට ප්‍රේරණ කෙළින් කිරීමේ තට්ටුව සහ තොග හෙඩ් තාපන විසඳුම් සියයට 80 කින් පමණ වේ. ලෝහමය ගුණාංග ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ප්‍රේරණය කෙළින් කිරීම වඩා හොඳය. එය ලබා ගත හැකි ආරක්ෂිතම, සෞඛ්‍ය සම්පන්න, පරිසර හිතකාමී සෘජු ක්‍රමයකි. මෙම යෙදුම සඳහා භාවිතා කරන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය වන්නේ ගිනි දැල්වීමයි. … වැඩිදුර කියවන්න