ප්‍රේරක තාපන ප්‍රතික්‍රියාකාරක ටැංකි-යාත්රා

ප්‍රේරක තාපන ප්‍රතික්‍රියාකාරක ටැංකි-යාත්‍රා අපට ප්‍රේරණ උණුසුම පිළිබඳ වසර 20 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අතර ලොව පුරා බොහෝ රටවලට යාත්‍රා සහ නල තාපන පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම, සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, ස්ථාපනය කිරීම සහ පැවරීම සිදු කර ඇත. උනුසුම් පද්ධතිය ස්වාභාවිකවම සරල හා ඉතා විශ්වාසදායක බැවින්, ප්‍රේරණය මගින් උණුසුම ලබා ගැනීමේ විකල්පය ලෙස සැලකිය යුත්තේ… වැඩිදුර කියවන්න