प्रेरणा पिलाउने भिडियोहरू

तांबे, पीतल, तांबे को तार, फलाम स्टील, आदि पिघ्नका लागी प्रेरणा पिलाउने भिडियो।