បង្រួមផ្នែកនៃការដកផ្នែកចេញជាមួយផ្នែកកំដៅ

បង្រួមផ្នែកនៃការដកផ្នែកចេញជាមួយផ្នែកកំដៅ Induction នេះគឺជាកម្មវិធីកាត់ផ្នែកដែលកាត់បន្ថយ។ ដំណើរការបច្ចុប្បន្នរបស់អតិថិជនប្រើសារព័ត៌មានដើម្បីរុញផ្នែកដែលបានបញ្ចូលចេញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះតម្រូវឱ្យមានកម្លាំងនិងពេលវេលាគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ តាមរយៈការដាក់កំដៅផ្ទះអាចពង្រីកបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដកចេញផ្នែកដែលបានបញ្ចូល… អាន​បន្ថែម