Manteision Gwresogi Sefydlu

beth yw manteision gwresogi ymsefydlu, brysio, caledu, toddi a meithrin, ac ati?

Pam dewis gwresogi cynefino dros fflam agored, convection, radiant neu ddull gwresogi arall? Dyma grynodeb byr o'r prif fanteision y mae gwresogi sefydlu cyflwr solet modern yn eu cynnig ar gyfer gweithgynhyrchu blino:

* Gwresogi Cyflym

Gwresogi cynefino yn cael ei gymell o fewn y rhan ei hun gan gerrynt trydanol eiledol. O ganlyniad, mae cyfraddau cynhesu cynnyrch, ystumio a gwrthod yn cael eu lleihau i'r eithaf. Er mwyn sicrhau'r ansawdd cynnyrch mwyaf posibl, gellir ynysu'r rhan mewn siambr gaeedig gyda gwactod, anadweithiol neu awyrgylch sy'n lleihau i gael gwared ar effeithiau ocsideiddio. Gellir cynyddu cyfraddau cynhyrchu i'r eithaf oherwydd bod y cyfnod sefydlu yn gweithio mor gyflym; mae gwres yn cael ei ddatblygu'n uniongyrchol ac yn syth (> 2000º F. mewn <1 eiliad) y tu mewn i'r rhan. Mae cychwyn bron yn syth; nid oes angen cylch cynhesu nac oeri. Gellir cwblhau'r broses wresogi ymsefydlu ar y llawr gweithgynhyrchu, wrth ymyl y peiriant ffurfio oer neu boeth, yn lle anfon sypiau o rannau i ardal ffwrnais anghysbell neu isgontractwr. Er enghraifft, gellir disodli proses bresyddu neu sodro a oedd gynt yn gofyn am ddull gwresogi swp all-lein llafurus, all-amser, gyda system weithgynhyrchu llif un darn barhaus.

* Gwresogi Cyson

Mae gwresogi sefydlu yn dileu'r anghysonderau a'r materion ansawdd sy'n gysylltiedig
gyda fflam agored, gwresogi lloriau a dulliau eraill. Unwaith y caiff y system ei galibro a'i sefydlu'n gywir, nid oes unrhyw ddyfalu nac amrywio; mae'r patrwm gwresogi yn ailadroddus ac yn gyson. Gyda systemau cyflwr solet modern, mae rheoli tymheredd manwl yn darparu canlyniadau unffurf; gall y pŵer gael ei droi ymlaen neu ei gau i ffwrdd. Gyda rheolaeth tymheredd dolen caeëdig, uwch systemau gwresogi sefydlu yn gallu mesur tymheredd pob rhan unigol. Gellir sefydlu cyfraddau ramp i fyny, dal a rampio penodol a gellir cofnodi data ar gyfer pob rhan sy'n cael ei rhedeg.

* Gwresogi Glân

Systemau gwresogi sefydlu peidiwch â llosgi tanwydd ffosil traddodiadol; Mae sefydlu yn broses glān, heb lygredd a fydd yn helpu i warchod yr amgylchedd. Mae system sefydlu yn gwella amodau gwaith i'ch gweithwyr trwy ddileu mwg, gwres gwastraff, allyriadau niweidiol a swn uchel. Mae gwresogi yn ddiogel ac yn effeithlon heb unrhyw fflam agored i beryglu'r gweithredwr na chau'r broses. Ni effeithir ar ddeunyddiau anwludiadol a gellir eu lleoli yn agos at y parth gwresogi heb ddifrod.

*Arbed ynni

Wedi blino ar gynyddu biliau cyfleustodau? Mae'r broses unigryw hon o ynni yn trosi hyd at 90% o'r ynni a wariwyd yn ynni i fod yn wres defnyddiol; Yn gyffredinol, dim ond 45% sy'n defnyddio ynni'n effeithlon yw ffwrneisi swp. Ac gan nad oes angen sefydlu cyw i fyny neu oeri, nid yw colledion gwres wrth gefn yn cael eu lleihau i raddau isaf. Mae ailadroddrwydd a chysondeb y broses sefydlu yn ei gwneud hi'n hynod gydnaws â systemau awtomataidd sy'n effeithlon yn ynni.

Beth yw Gwresogi Sefydlu?

Beth yw Gwresogi Sefydlu?

Gwresogi cynefino yw'r broses o wresogi gwrthrych sy'n cynnal trydan (metel fel arfer) erbyn ymsefydlu electromagnetig, lle mae cerrig eddy (a elwir hefyd yn gyfredol Foucault) yn cael eu cynhyrchu o fewn y metel a'r gwrthiant yn arwain at wresogi Joule o'r metel. Mae gwresogi yn fath o wresogi heb gysylltiad, wrth ail-lifo'r llifau presennol yn y coil a gynigir, mae cae electromagnetig amrywiol yn cael ei osod i fyny o gwmpas y coil, sy'n cylchredeg cyfredol (presennol, eddy presennol, eddy) yn cael ei gynhyrchu yn y gweithle (deunydd dargludol), cynhyrchir gwres fel y llifau cyfredol eddy yn erbyn resitivity y deunydd.Egwyddorion sylfaenol gwresogi sefydlu wedi'u deall a'u defnyddio i weithgynhyrchu ers y 1920s. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, datblygodd y dechnoleg yn gyflym i gwrdd â gofynion brysur yn ystod y rhyfel ar gyfer proses gyflym a dibynadwy i galedu rhannau peiriannau metel. Yn fwy diweddar, mae'r ffocws ar dechnegau gweithgynhyrchu bras a phwyslais ar reoli ansawdd gwell wedi arwain at ailddarganfod technoleg sefydlu, ynghyd â datblygu cyflenwadau pŵer ymsefydlu pob cyflwr cadarn.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Sut mae Gwresogi Sefydlu yn Gweithio?

An gwresogydd cynefino (ar gyfer unrhyw broses) yn cynnwys a coil ymsefydlu (neu electromagnet), lle mae pasiad amlder uchel amlder (AC) yn cael ei basio. Gall gwres hefyd gael ei gynhyrchu gan golledion hysteresis magnetig mewn deunyddiau sydd â threiddiant cymharol sylweddol. Mae amlder AC a ddefnyddir yn dibynnu ar faint y gwrthrych, y math o ddeunydd, y cyplu (rhwng y coil gwaith a'r gwrthrych i'w gynhesu) a'r dyfnder treiddio. High Amlder Mae gwresogi sefydlu yn broses a ddefnyddir i bondio, caledi neu feddalu metelau neu deunyddiau achlysurol eraill. Ar gyfer llawer o brosesau gweithgynhyrchu modern, mae gwresogi ymsefydlu yn cynnig cyfuniad deniadol o gyflymder, cysondeb a rheolaeth.

Beth yw Ceisiadau Gwresogi Sefydlu

Gwresogi cynefino yn ffurf wres gyflym, glân, heb lygredd y gellir ei ddefnyddio i wresogi metelau neu newid eiddo'r deunydd dargludol. Nid yw'r coil ei hun yn boeth ac mae'r effaith wresogi dan reolaeth. Mae technoleg transistor y wladwriaeth gadarn wedi gwneud gwresogi cynefino'n llawer haws, gwresogi cost-effeithiol ar gyfer ceisiadau, gan gynnwys dadio sodro a sodio, trin gwres sefydlu, toddi ymsefydlu, meithrin ymsefydlu ac ati.